Πρακτικό Δ.Σ.

Είσοδος Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Μετά από εισήγηση του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την συμμετοχή της εταιρείας μας, σε Σωματείο υπό την επωνυμία «Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος» με έδρα την Αθήνα και με σκοπό την εν γένει προάσπιση των συμφερόντων των διαφημιζομένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, παρέχει δε την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον…


Όπως αυτός εκπροσωπεί την Εταιρεία στον Σύνδεσμο κατά την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

Επίκαιρα

OCT 10 2017
Εκπαίδευση

4o Digital Session

October 10 2017
300x250-opap

Mέλη