Καταστατικό του Συνδέσμου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ – ΕΔΡΑ – ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 1o

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΔΕ». Για τις μετά του εξωτερικού σχέσεις και συνεργασίες θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «HELLENIC ADVERTISERS ASSOCIATION» και ο διακριτικός τίτλος «HAA». Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα της οποίας ο τύπος καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Ο Σύνδεσμος δεν είναι επαγγελματικό σωματείο και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 2o

ΣΚΟΠΟΣ
Ο Σύνδεσμος έχει ως σκοπό την προβολή, προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων των Διαφημιζομένων σε όλους τους τομείς και προς όλες τις κατευθύνσεις, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της Διαφήμισης και την προαγωγή και ανάπτυξή της στην Ελλάδα.
Όπου στο παρόν αναφέρεται ο όρος Διαφήμιση ως τέτοια εννοείται κάθε μορφή εμπορικής επικοινωνίας και προώθησης.
Διαφημιζόμενοι εννοούνται οι δικαιούχοι και/ή απλοί χρήστες Διαφήμισης σε σχέση με τα προϊόντα που παράγουν και/ή εμπορεύονται, ή τις υπηρεσίες που παρέχουν.
Στους τομείς ενασχόλησης του Συνδέσμου εντάσσονται:
α) η τακτική παρακολούθηση και κατά περίπτωση παρέμβαση ως και η σχετική ενημέρωση των μελών του σε θέματα που αφορούν στον εν γένει χώρο της Διαφήμισης.
β) η εκπροσώπηση των μελών, για θέματα που αφορούν στην Διαφήμιση, στις Αρχές, στους παρέχοντες τις σχετικές υπηρεσίες και στο κοινό.
γ) η ανάληψη ή ενθάρρυνση πρωτοβουλιών που αναφέρονται στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα της Διαφήμισης.
δ) η εξασφάλιση διαφάνειας στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των συναλλασσόμενων μερών σε θέματα Διαφήμισης.
ε) η εξασφάλιση λειτουργίας συστημάτων ελέγχου των ερευνών και μετρήσεων σε σχέση με θέματα που αφορούν στη Διαφήμιση.
στ) η λειτουργία της Διαφήμισης μέσα στα πλαίσια των νόμων και κωδίκων που αναφέρονται στην διαφημιστική και επικοινωνιακή δεοντολογία και την ηθική, των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού και του σεβασμού στον καταναλωτή, η προαγωγή της αυτορρύθμισης για την προστασία του καταναλωτή και την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου, η διασφάλιση της ελευθερίας της Διαφήμισης ως και η γνωμοδότηση επί σχετικών θεμάτων.
ζ) Προς ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου μπορούν να συνιστώνται ειδικές κατά τομέα Επιτροπές εκ μελών του ως και να εκπονούνται ειδικοί κατ’ αντικείμενον κανονισμοί. Η σύσταση των Επιτροπών και η εκπόνηση των κανονισμών ενεργούνται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κανονισμοί εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
η) η συμβολή στη δημιουργία υψηλού διαφημιστικού και επικοινωνιακού επιπέδου με την εξασφάλιση συμμόρφωσης σε γενικά αποδεκτούς κανόνες που διέπουν τη Διαφήμιση ως και η προάσπιση και προβολή των νόμιμων τεχνικών μεθόδων Διαφήμισης και των παραδοχών που ισχύουν διεθνώς.
θ) η ενημέρωση από και προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές ή κρατικούς φορείς και η συνεργασία μαζί τους σχετικά με θέματα νομοθεσίας, κανονισμών και οδηγιών επί θεμάτων που αφορούν στην Διαφήμιση.
ι) η συμμετοχή ή η συνεργασία με κάθε φορέα που δραστηριοποιείται για τον χειρισμό και την αντιμετώπιση συναφών με τους σκοπούς του Συνδέσμου ζητημάτων και την επεξεργασία προτάσεων αντιμετώπισης θεμάτων ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος.
ια) δοθέντος ότι ο Σύνδεσμος είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο του Αστικού Κώδικος αποκλείεται των σκοπών του Συνδέσμου οιαδήποτε συνδικαλιστική ανάμειξη και ιδίως η διαπραγμάτευση ή σύναψη συλλογικών συμβάσεων.
ιβ) Η λήψη οποιουδήποτε μέτρου και η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που ο Σύνδεσμος θεωρεί αναγκαία ή επωφελή για την επίτευξη των σκοπών του, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

ΑΡΘΡΟ 3o

ΜΕΣΑ
Τα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου είναι:
α) Η διοργάνωση και πραγματοποίηση δραστηριοτήτων ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Διαφημιζομένων.
β) Δημοσιεύσεις και εκδόσεις επιμορφωτικές ή και ενημερωτικές. Η υποβολή προτάσεων και η συμμετοχή εκπροσώπων του Συνδέσμου σε φορείς που ασχολούνται με θέματα Διαφήμισης.
γ) Κάθε άλλη νόμιμη δραστηριοποίηση που κατά την κρίση των οργάνων του Συνδέσμου δύναται να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 4o

ΕΔΡΑ
Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.
Η μεταφορά της έδρας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία τροποποιείται η παρούσα διάταξη του καταστατικού. Η μεταφορά των γραφείων του Συνδέσμου σε άλλη διεύθυνση μέσα στην περιοχή του Δήμου όπου έχει την έδρα του, αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν αποτελεί, ούτε απαιτεί τροποποίηση του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 5o

ΜΕΛΗ – ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ
Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα.

1. Τακτικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι επιχειρήσεις που λειτουργούν ή εκπροσωπούνται νόμιμα στην Ελλάδα, των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες αποτελούν ή μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο Διαφήμισης.
2. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν προσφέρει ή προσδοκάται να προσφέρουν ιδιαίτερες υπηρεσίες στο Σύνδεσμο. Τα Επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν άνευ ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δύνανται να συμμετέχουν σε Επιτροπές, ή να παρέχουν άλλες υπηρεσίες στο Σύνδεσμο επί αμοιβή ή άνευ και δεν υποχρεούνται σε καταβολή εγγραφής ή ετησίων εισφορών.
3. Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα στο Σύνδεσμο. Τα Αντεπιστέλλοντα μέλη δε συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις παρά μόνον ως ακροατές, δεν εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε συμμετέχουν σε Επιτροπές, αλλά δύνανται να παρέχουν άλλες υπηρεσίες στο Σύνδεσμο επί αμοιβή ή άνευ και δεν υποχρεούνται σε καταβολή εγγραφής ή ετησίων εισφορών.
4. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ενημερώσεως, εφ’ όσον διαφημίζονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους μπορούν να γίνουν αποδεκτές ως μέλη ειδικού καθεστώτος του Συνδέσμου, υπό την έννοιαν ότι δεν έχουν μεν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις επί παντός άλλου θέματος, πλην προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στις σχέσεις τους, ατομικώς ή ως κλάδου, με τον Σύνδεσμο ή με τα Τακτικά του Μέλη.
5. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο συνοδευόμενη από:
α) δήλωση αποδοχής των όρων του παρόντος Καταστατικού, του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης-Επικοινωνίας και της δικαιοδοσίας των αρμοδίων εκάστοτε οργάνων,
β) εξουσιοδότηση για τη νόμιμη εκπροσώπηση της επιχείρησης – μέλους από εκπρόσωπο και αναπληρωτή εκπρόσωπο, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος με τα νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης,
γ) καταβολή δικαιώματος εγγραφής.
6. Για την οικειοθελή αποχώρηση μέλους απαιτείται έγγραφη δήλωσή του προς το Σύνδεσμο, υπογραφόμενη από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο μέλος ή τα φυσικά πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο.
7. Αποβολή και διαγραφή μέλους επιτρέπεται, εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Σπουδαίο λόγο αποτελούν ενδεικτικά: η δράση ενάντια στο σκοπό του Συνδέσμου, η μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων του μέλους κατά τα οριζόμενα πιο κάτω στο άρθρο 7, εδ.2 του παρόντος κλπ. Η αποβολή και διαγραφή μέλους προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση λαμβανομένη κατά απόλυτη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 6o

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη έχουν, δια των εκπροσώπων τους, δικαίωμα:
• Να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζουν για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται σε αυτήν.
• Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Όργανα Διοίκησης του Συνδέσμου και να τον εκπροσωπούν.
• Να ζητούν πληροφορίες από τα Όργανα Διοίκησης για την πορεία των υποθέσεων του Συνδέσμου και να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των διαχειριστικών παραστατικών αυτού.
• Να κάνουν προτάσεις για θέματα που σχετίζονται με το σκοπό και τη δραστηριότητα του Συνδέσμου και τη λειτουργία των οργάνων του.
2. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση:
• Να καταβάλουν στο Ταμείο του Συνδέσμου τις εισφορές τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7.
• Να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Συνδέσμου και να εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων του.
• Να μην αντιστρατεύονται τους σκοπούς του Συνδέσμου.
• Να ενημερώνουν το Σύνδεσμο σε περίπτωση αποχώρησης του Εκπροσώπου ή Αναπληρωτή Εκπροσώπου της εταιρείας στο Σύνδεσμο και να ορίζουν άμεσα τον/τους αντικαταστάτη/τες αυτού/αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7o

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ
1. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται η καταβολή δικαιώματος εγγραφής.
2. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως εισφορές (τακτικές) και όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο συμπληρωματικές εισφορές (έκτακτες) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Συνδέσμου.
3. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής νέων μελών, της τακτικής ετήσιας ή της τυχόν έκτακτης εισφοράς εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η καταβολή της ετήσιας εισφοράς πρέπει να γίνεται έγκαιρα κατά τους ορισμούς είτε της Γενικής Συνέλευσης είτε του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η μη καταβολή της ετήσιας εισφοράς ή της τυχόν επιβαλλομένης έκτακτης, συνεπάγεται την αποβολή και διαγραφή του μέλους του Συνδέσμου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 εδ.8 του παρόντος. Η επανεγγραφή μέλους είναι δυνατή υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 8o

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Πόροι του Συνδέσμου είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής.
β) Οι ετήσιες εισφορές των μελών και οι έκτακτες εισφορές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.
γ) Οι οικονομικές ενισχύσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα, όπως επίσης από κρατικούς φορείς ή φορείς των Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της αλλοδαπής εν γένει.
δ) Τα έσοδα από διοργάνωση διάφορων Συνεδρίων, Σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.
ε) Οι πρόσοδοι από κινητή ή ακίνητη περιουσία του Συνδέσμου και
στ) Οι δωρεές πάσης φύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΡΘΡΟ 9o

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα Διοίκησης είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10o

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση σχετική με αυτόν. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:
α) Την τροποποίηση του καταστατικού.
β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανά διετία.
γ) Την εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.
δ) Την έγκριση απολογισμού.
ε) Την έγκριση προϋπολογισμού.
στ) Την έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.
ζ) Τη διαγραφή μελών.
η) Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής, της τακτικής ετήσιας και της τυχόν έκτακτης εισφοράς των μελών.
θ) Την εκλογή εκκαθαριστών με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του παρόντος και
ι) Τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων των ενεργειών του Συνδέσμου και τη λήψη αποφάσεων για κάθε άλλο θέμα που αφορά τον Σύνδεσμο.

ΑΡΘΡΟ 11o

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως, όποτε το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει εγγράφως το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών της. Το αίτημα των μελών για έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και συνοδεύεται υποχρεωτικά από κατάσταση με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως που θα συζητηθούν σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 12o

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
1. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα μέλη του Συνδέσμου για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης είναι έγγραφη και αποστέλλεται σε αυτά δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης. Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα ημερησίας διάταξης που θα συζητηθούν σε αυτήν.
2. Εφόσον όλα τα μέλη συμφωνούν, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ακόμη και εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω διατυπώσεις.
3. Τα μέλη παρίστανται κατά περίπτωση είτε αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται από εκπροσώπους-μέλη της Διοίκησής τους (μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή διευθυντικά στελέχη) που έχουν γι’ αυτό το λόγο εξουσιοδοτηθεί εγγράφως.
4. Σε περίπτωση απουσίας, μέλος μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση από εκπρόσωπο άλλου μέλους με ειδική γραπτή εξουσιοδότηση.
5. Εκπρόσωπος μέλους στη Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να εκπροσωπεί πέραν του ενός απόντος μέλους.
6. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση τα μέλη που δεν είναι ταμειακώς εντάξει.
7. Τα μέλη του Συνδέσμου που δεν έχουν συμμορφωθεί με την προηγούμενη παράγραφο, δύναται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους, μόνο μετά από άδεια αυτής.
8. Κάθε μέλος του Συνδέσμου, νόμιμα παριστάμενο ή εκπροσωπούμενο στη Γενική Συνέλευση, έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 13o

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον διαπιστωθεί ότι παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών του Συνδέσμου.
2. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων εκτός από τις περιπτώσεις τροποποίησης καταστατικού και διάλυσης του Συνδέσμου όποτε απαιτείται απαρτία των 2/3 του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών του Συνδέσμου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός της περίπτωσης τροποποίησης καταστατικού και διάλυσης του Συνδέσμου οπότε απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρισταμένων.

ΑΡΘΡΟ 14o

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο πίνακας των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 15o

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Εξαιρετικά, εάν παρίσταται το σύνολο των μελών και δεν υπάρξει αντίρρηση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει νόμιμα και έγκυρα για κάθε θέμα που άπτεται της αρμοδιότητας της Συνέλευσης, έστω και αν αυτό δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη.
3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται Πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 16o

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου ανά διετία για δύο (2) χρόνια από μέλη του Συνδέσμου τα οποία μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης έχουν υποβάλει έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ταυτόχρονα, στην περίπτωση νομικών προσώπων μελών και το μέλος της διοίκησής τους που θα τα εκπροσωπεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί εγκαίρως Γενική Συνέλευση, η θητεία του τελευταίου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά το τέλος της θητείας του.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 17o

ΕΞΟΥΣΙΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών της.
β) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου.
δ) Υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση ετήσιο απολογισμό του Συνδέσμου.
ε) Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Συνδέσμου και τον υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
στ) Εκπροσωπεί το Σύνδεσμο δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε Αρχής και φυσικού ή νομικού προσώπου.
ζ) Εγκρίνει την είσοδο νέων μελών.
η) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση το ύψος του δικαιώματος εγγραφής νέων μελών, της τακτικής ετήσιας και της τυχόν έκτακτης εισφοράς των μελών.
θ) Εκτελεί χρέη εκκαθαριστή.
ι) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη διαγραφή μελών.
ια) Διορίζει και παύει τον Διευθυντή και τους υπαλλήλους του Συνδέσμου, ορίζει ειδικούς συμβούλους, καθώς και τις αρμοδιότητες και αμοιβές όλων των προαναφερθέντων. Επίσης, εκλέγει τα Επίτιμα και Αντεπιστέλλοντα μέλη.
ιβ) Αποφασίζει για τυχόν έκπτωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
ιγ) Ασκεί εν γένει τη Διοίκηση του Συνδέσμου.
ιδ) Συνιστά τις Επιτροπές και εκπονεί τους κανονισμούς του άρθρου (2) εδ. ζ’ του Καταστατικό.

Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους μέλη του, καθορίζοντας κάθε φορά και την έκταση της αναθέσεως αυτής.
3. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των μελών του διοικητικού προσωπικού του Συνδέσμου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18o

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγεται κάθε δύο χρόνια από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση υπό τις διατυπώσεις του άρθρου 12 του παρόντος.
Υπό τη διεύθυνση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία εποπτεύει της διαδικασία εκλογής. Η εκλογή διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία. Εκλεγέντες ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται όσοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι λοιποί θεωρούνται επιλαχόντες.

ΑΡΘΡΟ 19o

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και μέλη, όπως και όποιο άλλο αξίωμα κριθεί σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 20o

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του στην έδρα του Συνδέσμου κάθε μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο ή ύστερα από αίτηση τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών του.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας του Αντιπροέδρου, τη συνεδρίαση διευθύνει ο αρχαιότερος κατά την εκλογή σύμβουλος, ως Προεδρεύων.

ΑΡΘΡΟ 21o

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Σύμβουλος που απουσιάζει, δύναται να εκπροσωπείται στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλο Σύμβουλο ή άλλο εκπρόσωπο της εταιρείας μέλους, εφόσον υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση προς τούτο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος.
4. Ο Διευθυντής του Συνδέσμου συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου και χωρίς να υπολογίζεται για την επίτευξη απαρτίας.
5. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περισσότερες από τρεις (3) διαδοχικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εκπέσει του αξιώματός του μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο εκπεσών κατά τα προηγούμενα Σύμβουλος, αντικαθίσταται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24, εδ 2. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των επιλαχόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να τον αντικαταστήσει με άλλο νόμιμο εκπρόσωπο οποιουδήποτε μέλους.

ΑΡΘΡΟ 22o

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται εγγράφως πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Όλοι οι Σύμβουλοι είναι υποχρεωμένοι να υπογράφουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν, δύνανται όμως να ζητήσουν, σε περίπτωση που διαφωνούν, την αναγραφή της γνώμης τους σε αυτά.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα αυτού.

ΑΡΘΡΟ 23o

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η εκλογή στο αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και ουδεμία αποζημίωση προβλέπεται.

ΑΡΘΡΟ 24o

ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Τα μέλη του Συνδέσμου δύνανται να ανακαλούν ελευθέρως τον εκπρόσωπό τους ο οποίος έχει εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης Συμβούλου κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση έκπτωσης συμβούλου κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 21, τη θέση του καταλαμβάνει ο προς τούτο οριζόμενος εκπρόσωπος της διοικήσεως του μέλους του Συνδέσμου. Εάν το μέλος του Συνδέσμου δεν ορίσει αντικαταστάτη εντός μηνός από την ανάκληση ή την έκπτωση, τη θέση του Συμβούλου καταλαμβάνει το πρώτο επιλαχόν μέλος κατά τις αρχαιρεσίες που ανέδειξαν το Διοικητικό Συμβούλιο και ούτω καθεξής μέχρις εξαντλήσεως του αριθμού των επιλαχόντων.
3. Σε περίπτωση που ανακληθούν, παραιτηθούν ή εκπέσουν από το αξίωμα τους δύο ή περισσότεροι Σύμβουλοι και καταστεί εξ αυτού του λόγου αδύνατη η επίτευξη της νόμιμης απαρτίας για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη αποφάσεων από αυτό, τότε, μερίμνη του αρχαιοτέρου εναπομείναντος Συμβούλου, συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25o

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε διμελή εκ των μελών του Συνδέσμου Εξελεγκτική Επιτροπή εκλεγόμενη ανά διετία από τη Γενική Συνέλευση κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικότερα, η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, το σύννομο και το σύμφωνο με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αυτών, δικαιούμενη να εξετάζει οποιοδήποτε έγγραφο ή παραστατικό του Συνδέσμου και του Ταμείου. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει δια του Διοικητικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26o

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το Οικονομικό Έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27o

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Ο Σύνδεσμος διαλύεται, ή τροποποιείται το παρόν καταστατικό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης της αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας που ορίζεται κατά περίπτωση στο άρθρο 13 του παρόντος. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να κοινοποιήσει εντός μηνός από τη λήψη της απόφασης περί διάλυσης ή τροποποίησης του καταστατικού αντίγραφό της, στα συναρμόδια για την εποπτεία του Συνδέσμου Υπουργεία.

ΑΡΘΡΟ 28o

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
1. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού εκτελεί χρέη εκκαθαριστού.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να διορισθούν άλλοι εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 29o

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
Οι εκκαθαριστές οφείλουν:
α) Να προβούν σε απογραφή του ενεργητικού και του παθητικού της περιουσίας του Συνδέσμου.
β) Να εξοφλήσουν τα χρέη του Συνδέσμου προς τυχόν υπάρχοντες δανειστές του.
γ) Να αποδώσουν το τυχόν απομένον ενεργητικό σε κοινωφελές ίδρυμα το οποίο θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 30o

Το παρόν Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» δημοσιεύτηκε στα Βιβλία Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ αυξ αριθμ 9412 και ειδ αριθμ 2612 /11.07.1980 και εγκρίθηκε με την αριθμ 110/1980 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 19/2002 και 4329/2010 Αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δημοσιεύτηκαν νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 31o

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για οποιαδήποτε θέμα μη ρητά προβλεπόμενο, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ.