Οφέλη

Τα μέλη του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος τυγχάνουν μιας σειράς πλεονεκτημάτων:
  • Συμμετέχουν ενεργά στις εξελίξεις.
  • Συμμετέχουν στη διαμόρφωση των νομοθετικών και κανονιστικών πλαισίων που διέπουν την εμπορική επικοινωνία.
  • Εκπροσωπούνται προς τις Αρχές και τους αντίστοιχους φορείς των εταιρειών επικοινωνίας και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
  • Ενημερώνονται τακτικά για το περιβάλλον, τις ισχύουσες συνθήκες στο χώρο της εμπορικής επικοινωνίας και τις εξελίξεις στην εμπορική πολιτική των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
  • Συμμετέχουν ενεργά στο Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) και τις σχετικές Επιτροπές.
  • Έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που προέρχονται είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό ή από ανταλλαγή απόψεων με άλλες διαφημιζόμενες επιχειρήσεις.
  • Δημιουργούν στενότερες σχέσεις με το χώρο και ανταλλάσσουν απόψεις.
  • Εξασφαλίζουν δύναμη και συνοχή στον κλάδο ώστε να ενεργεί αποτελεσματικά στον συγκεκριμένο επιχειρηματικό χώρο.

Όροι Εγγραφής

Από Καταστατικό ΣΔΕ

ΑΡΘΡΟ 5o

ΜΕΛΗ – ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ

 

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα.

1. Τακτικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι επιχειρήσεις που λειτουργούν ή εκπροσωπούνται νόμιμα στην Ελλάδα, των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες αποτελούν ή μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο Διαφήμισης.
2. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν προσφέρει ή προσδοκάται να προσφέρουν ιδιαίτερες υπηρεσίες στο Σύνδεσμο. Τα Επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν άνευ ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δύνανται να συμμετέχουν σε Επιτροπές, ή να παρέχουν άλλες υπηρεσίες στο Σύνδεσμο επί αμοιβή ή άνευ και δεν υποχρεούνται σε καταβολή εγγραφής ή ετησίων εισφορών.
3. Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα στο Σύνδεσμο. Τα Αντεπιστέλλοντα μέλη δε συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις παρά μόνον ως ακροατές, δεν εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε συμμετέχουν σε Επιτροπές, αλλά δύνανται να παρέχουν άλλες υπηρεσίες στο Σύνδεσμο επί αμοιβή ή άνευ και δεν υποχρεούνται σε καταβολή εγγραφής ή ετησίων εισφορών.
4. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ενημερώσεως, εφ’ όσον διαφημίζονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους μπορούν να γίνουν αποδεκτές ως μέλη ειδικού καθεστώτος του Συνδέσμου, υπό την έννοιαν ότι δεν έχουν μεν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις επί παντός άλλου θέματος, πλην προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στις σχέσεις τους, ατομικώς ή ως κλάδου, με τον Σύνδεσμο ή με τα Τακτικά του Μέλη.
5. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο συνοδευόμενη από:
α) δήλωση αποδοχής των όρων του παρόντος Καταστατικού, του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης-Επικοινωνίας και της δικαιοδοσίας των αρμοδίων εκάστοτε οργάνων,
β) εξουσιοδότηση για τη νόμιμη εκπροσώπηση της επιχείρησης – μέλους από εκπρόσωπο και αναπληρωτή εκπρόσωπο, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος με τα νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης,
γ) καταβολή δικαιώματος εγγραφής.
6. Για την οικειοθελή αποχώρηση μέλους απαιτείται έγγραφη δήλωσή του προς το Σύνδεσμο, υπογραφόμενη από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο μέλος ή τα φυσικά πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο.
7. Αποβολή και διαγραφή μέλους επιτρέπεται, εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Σπουδαίο λόγο αποτελούν ενδεικτικά: η δράση ενάντια στο σκοπό του Συνδέσμου, η μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων του μέλους κατά τα οριζόμενα πιο κάτω στο άρθρο 7, εδ.2 του παρόντος κλπ. Η αποβολή και διαγραφή μέλους προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση λαμβανομένη κατά απόλυτη πλειοψηφία.

 

ΑΡΘΡΟ 6o

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη έχουν, δια των εκπροσώπων τους, δικαίωμα:
• Να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζουν για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται σε αυτήν.
• Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Όργανα Διοίκησης του Συνδέσμου και να τον εκπροσωπούν.
• Να ζητούν πληροφορίες από τα Όργανα Διοίκησης για την πορεία των υποθέσεων του Συνδέσμου και να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των διαχειριστικών παραστατικών αυτού.
• Να κάνουν προτάσεις για θέματα που σχετίζονται με το σκοπό και τη δραστηριότητα του Συνδέσμου και τη λειτουργία των οργάνων του.
2. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση:
• Να καταβάλουν στο Ταμείο του Συνδέσμου τις εισφορές τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7.
• Να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Συνδέσμου και να εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων του.
• Να μην αντιστρατεύονται τους σκοπούς του Συνδέσμου.
• Να ενημερώνουν το Σύνδεσμο σε περίπτωση αποχώρησης του Εκπροσώπου ή Αναπληρωτή Εκπροσώπου της εταιρείας στο Σύνδεσμο και να ορίζουν άμεσα τον/τους αντικαταστάτη/τες αυτού/αυτών.

 

ΑΡΘΡΟ 7o

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ

1. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται η καταβολή δικαιώματος εγγραφής.
2. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως εισφορές (τακτικές) και όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο συμπληρωματικές εισφορές (έκτακτες) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Συνδέσμου.
3. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής νέων μελών, της τακτικής ετήσιας ή της τυχόν έκτακτης εισφοράς εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η καταβολή της ετήσιας εισφοράς πρέπει να γίνεται έγκαιρα κατά τους ορισμούς είτε της Γενικής Συνέλευσης είτε του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η μη καταβολή της ετήσιας εισφοράς ή της τυχόν επιβαλλομένης έκτακτης, συνεπάγεται την αποβολή και διαγραφή του μέλους του Συνδέσμου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 εδ.8 του παρόντος. Η επανεγγραφή μέλους είναι δυνατή υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος.