Το Όραμα

Να είναι ο καταλύτης των εξελίξεων και των σχέσεων στο χώρο της επικοινωνίας.

Η αποστολή

Σκοπός μας είναι η προάσπιση των συμφερόντων των διαφημιζομένων και η ανάδειξη της αξίας της προϊοντικής και εταιρικής επικοινωνίας, για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα σε ένα πλαίσιο ορθών αξιών και πρακτικών.

Στόχοι
  • Η δημιουργία και η διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος, όπου η  επικοινωνία λειτουργεί ελεύθερα, με αυτοδέσμευση και ηθικές πρακτικές
  • Η προαγωγή της ποιότητας στην επικοινωνία
  • Η προάσπισητης μέγιστης αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής επένδυσης
  • Η στήριξη της διαφάνειας  στις οικονομικές σχέσεις των συναλλασσομένων μερών
  • Η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των επιχειρήσεων