Σκοπός του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (Σ.Δ.Ε.) είναι να προασπίζει τα συμφέροντα των διαφημιζομένων και να ενεργεί ως βάση για σύννομες επαφές μεταξύ των μελών της βιομηχανίας της επικοινωνίας. Είναι αυτονόητο ότι καμία επιχείρηση δε θα χρησιμοποιήσει το φορέα για τη προώθηση οποιασδήποτε αθέμιτης ανταγωνιστικής συμπεριφοράς και δεν θα προχωρήσει σε άλλες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να παραβούν την ισχύουσα νομοθεσία περί ανταγωνισμού ή οποιεσδήποτε άλλες σχετικές ρυθμίσεις ή με κάποιον άλλο τρόπο να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού.

Τα μέλη του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (Σ.Δ.Ε.) δέχονται ότι η συμμετοχή τους στο Σύνδεσμο προϋποθέτει την αποδοχή των παραπάνω διατάξεων και ότι συμφωνούν να συμμορφώνονται με αυτές.

Τα μέλη συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το Σύνδεσμο άμεσα ή έμμεσα 1) για να επιδιώξουν ή επιτύχουν συμφωνίες, συνεννοήσεις ή συναινέσεις με έναν ή περισσότερους ανταγωνιστές τους, 2) να πάρουν ή να προσπαθήσουν να πάρουν ή να ανταλλάξουν ή να επιχειρήσουν να ανταλλάξουν αλλότριες εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν οποιαδήποτε άλλη εταιρεία εκτός των ορίων της καλής πίστης ή 3) να προωθήσουν οποιαδήποτε συμπεριφορά αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλης αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς ή να αναμειχθούν σε άλλες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να παραβιάσουν οποιονδήποτε νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού, κανόνα, ρύθμιση ή οδηγία ή με άλλο τρόπο να εμποδίσουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Μην ξεχνάτε ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερώτημα ή πρόβλημα έχετε σχετικά με τις διαφημιστικές σας δραστηριότητες.