ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα με όνομα χώρου https://www.sde-bettermarketing.com/  (εφεξής η «Ιστοσελίδα») δημιουργήθηκε από τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος (εφεξής ο «ΣΔΕ»), ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων επί του περιεχομένου της.Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη (εφεξής ο «Χρήστης») προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης σε κάθε επίσκεψη της Ιστοσελίδας, ώστε να είναι πάντα ενήμερος για τυχόν τροποποιήσεις των παρόντων όρων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του συνόλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εμπορικών σημάτων, των πληροφοριών, του υλικού, των κειμένων, ειδήσεων, εικόνων, βίντεο και γραφικών, ανήκουν και ασκούνται από τον ΣΔΕ και προστατεύονται από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται ρητώς η μετάφραση/μεταγλώττιση, διαμόρφωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΣΔΕ.

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή των πληροφοριών που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν αναπαράγεται «ως έχει», χωρίς αλλοιώσεις, είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο ΣΔΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε η Ιστοσελίδα να περιέχει ακριβείς, σαφείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες και παράλληλα ώστε η λειτουργία της Ιστοσελίδας και των εξυπηρετητών (servers) να είναι αδιάκοπη, χωρίς σφάλματα, απαλλαγμένη από ιούς, κακόβουλο λογισμικό και παρόμοια στοιχεία. Σε καμία, όμως, περίπτωση ο ΣΔΕ δεν δεσμεύεται και δεν εγγυάται για την ακρίβεια, την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών της Ιστοσελίδας, και συνεπώς δεν ευθύνεται, ούτε από αμέλεια, για οποιαδήποτε ζημία θετική ή αποθετική τυχόν προκληθεί στο χρήστη ή σε τρίτους, από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη, τη διαθεσιμότητα, τη χρήση της Ιστοσελίδας, τυχόν αδυναμία πρόσβασης σε πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στο περιεχόμενό της. Περαιτέρω ο ΣΔΕ δεν δύναται να εγγυηθεί για την απρόσκοπτη, αδιάκοπη και ασφαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, και συνεπώς δεν ευθύνεται, ούτε από αμέλεια, για οποιαδήποτε ζημία θετική ή αποθετική τυχόν προκληθεί στο χρήστη ή σε τρίτους, ακόμη και από λάθη, παραλείψεις ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες ή υπηρεσίες, που παρέχονται από την Ιστοσελίδα, ή από καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί, για οποιονδήποτε λόγο, στο χρήστη, λόγω της χρήσης αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών. Αυτό ισχύει και για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί από πληροφορίες, υπηρεσίες, περιεχόμενο ή τεχνολογία των διαφημίσεων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

Η Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους (links) προς ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ΣΔΕ και η παραπομπή προς αυτές γίνεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και χωρίς καμία ευθύνη, ούτε αστική, ούτε ποινική του ΣΔΕ για την ασφαλή πρόσβαση σε αυτές και για το περιεχόμενό τους, όπως ενδεικτικά λόγω παραβίασης διατάξεων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων τρίτων.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Για τη βελτίωση των υπηρεσιών της, η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies, δηλαδή μικρά αρχεία, που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή/συσκευή του χρήστη, για λόγους που αφορούν είτε στη στατιστική ανάλυση και λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας (π.χ. αριθμός επισκεπτών, συχνότητα επισκέψεων, προτιμήσεις κλπ) είτε στη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας. Τα cookies δεν συλλέγουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Ωστόσο, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα απενεργοποίησης των cookies μέσω των ρυθμίσεων του browser που χρησιμοποιεί.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από τη υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ. O χρήστης οφείλει να μην εγκαταστήσει ή προωθήσει ή/και διαθέσει περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα, σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσει άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Ο χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Ιστοσελίδα, εξαιτίας κακής αθέμιτης χρήσης της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ΣΔΕ εμπλακεί σε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό (για αποζημίωση κλπ) σε τρίτο εξ αιτίας ή εξ αφορμής της παράβασης των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης οφείλει να αποζημιώσει πλήρως, για το λόγο αυτό τον ΣΔΕ, για κάθε θετική ή αποθετική του ζημία.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για να δικάσουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει στο μέλλον από την χρήση της Ιστοσελίδας ή/και την ερμηνεία των παρόντων όρων είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Αν κάποιος από τους παρόντες όρους είναι άκυρος ή ακυρωθεί, παύει αυτομάτως να ισχύει, χωρίς να θίγεται, σε καμία περίπτωση, η ισχύς των υπολοίπων Όρων Χρήσης.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα στη διεύθυνση: info@sde.gr

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας!