Πρακτικό Δ.Σ.

Είσοδος Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Μετά από εισήγηση του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την συμμετοχή της εταιρείας μας, σε Σωματείο υπό την επωνυμία «Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος» με έδρα την Αθήνα και με σκοπό την εν γένει προάσπιση των συμφερόντων των διαφημιζομένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, παρέχει δε την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον…


Όπως αυτός εκπροσωπεί την Εταιρεία στον Σύνδεσμο κατά την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

Επίκαιρα

MAR 27 2018
Χωρίς κατηγορία

Γενική Συνέλευση ΣΔΕ

March 27 2018
300x250-opap

Mέλη