Πρακτικό Δ.Σ.

Είσοδος Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Μετά από εισήγηση του κ…………….., το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την συμμετοχή της εταιρείας μας, σε Σωματείο υπό την επωνυμία «Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος» με έδρα την Αθήνα και με σκοπό την εν γένει προάσπιση των συμφερόντων των διαφημιζομένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, παρέχει δε την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον

κ. ……………………………………………………………………………………………………………

Όπως αυτός εκπροσωπεί την Εταιρεία στον Σύνδεσμο κατά την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.


Επίκαιρα

OCT 05 2018
Εκδηλώσεις

Sustainability Forum 2018

October 05 2018
Kraft-Europe

Mέλη