Κύρια global ευρήματα:

 • Οι πιο συνηθισμένες μορφές διακρίσεων που εντοπίστηκαν αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία, με το 27% των ερωτηθέντων να συμφωνεί ότι η εταιρία τους δεν αντιμετωπίζει όλους τους εργαζομένους ισότιμα, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση, ενώ ίδιο ποσοστό δήλωσε πως η εταιρία τους δεν αντιμετωπίζει όλους τους εργαζόμενους ισότιμα, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
 • Πιο συγκεκριμένα, το 36% των ερωτηθέντων συμφωνεί πως η ηλικία μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην καριέρα κάποιου, ενώ το 40% των γυναικών συμφώνησε ότι το ίδιο ισχύει και για την οικογενειακή κατάσταση.
 • Η έρευνα κατέγραψε ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ορισμένες αγορές και συνολικά χειρότερες εμπειρίες για τις γυναίκες. Και τα δύο αυτά ευρήματα ισχύουν και στην Ελλάδα.
 • Οι εθνικές μειονότητες εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά από τις εθνικές πλειοψηφίες σε κύριες ερωτήσεις όπως «αισθάνομαι ότι ανήκω στην εταιρία μου», σχεδόν σε όλες τις αγορές.
 • Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 8% των ερωτηθέντων με αναπηρία δηλώνουν ότι έχουν αντιμετωπίσει διακρίσεις λόγω αναπηρίας (στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται) και σκοράρουν χαμηλότερα στην ερώτηση «αισθάνομαι ότι ανήκω στην εταιρεία μου» από τους ερωτηθέντες χωρίς αναπηρία (στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο).
 • Τα θέματα ψυχικής υγείας εξακολουθούν να είναι ταμπού για πολλούς. Περίπου το 7% των ερωτηθέντων παγκοσμίως ανέφεραν ένα μακροχρόνιο θέμα υγείας και από αυτούς, το 71% δήλωσε ότι σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Ωστόσο, μόνο το 44% από αυτούς είχαν ενημερώσει τους εργοδότες τους για το ζήτημα. Τα καλά νέα είναι ότι το 59% από αυτούς που ενημέρωσαν, δήλωσαν ότι οι εργοδότες τους ήταν πολύ υποστηρικτικοί.
 • Στο Inclusion Index, o παγκόσμιος μέσος όρος ανέρχεται σε 64%, με αποτέλεσμα ο κλάδος του marketing και της επικοινωνίας να κατατάσσεται πάνω από όλους τους άλλους κλάδους που παρακολουθούνται από την Kantar (αμέσως επόμενος ο κλάδος υγείας και φαρμακευτικών προϊόντων με 60%), υπάρχει όμως μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στις διαφορετικές χώρες και ομάδες.
 • 17% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα εγκατέλειπαν την εταιρία τους και 15% τον κλάδο, λόγω διακρίσεων ή/και έλλειψης ισότιμης ένταξης.
 • Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (60%) δήλωσαν ότι οι εταιρίες τους κάνουν σημαντική προσπάθεια σε θέματα διαφορετικότητας και ισότιμης ένταξης, όμως και εδώ υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ χωρών και διαφορετικών ομάδων.

Κύρια ευρήματα για την Ελλάδα:

Σχετικά με τη Διαφορετικότητα

 • Υπάρχει καλή εκπροσώπηση σε σύγκριση με τα διαθέσιμα στοιχεία απογραφής του πληθυσμού σε κάποιες μειονοτικές ομάδες με βάση το φύλο και η θρησκεία, αλλά και τον σεξουαλικό προσανατολισμό (θέμα για το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία απογραφής).
 • Υπάρχει όμως υποεκπροσώπηση ατόμων με αναπηρία (4% στην έρευνα όταν στον πληθυσμό είναι 10%) και διαφορετικής εθνικότητας (99% των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν Έλληνες).

Σχετικά με την Ισότιμη Ένταξη

 • Οι άνδρες εργαζόμενοι φέρεται να έχουν καλύτερες οικονομικές απολαβές κατά μέσο όρο από τις γυναίκες, σε όλα τα επίπεδα εμπειρίας, εκτός από το middle και junior level.
 • Η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλότερα από τον Global Inclusion Index (59% vs 64%). Στον δείκτη αυτόν συνυπολογίζονται η αίσθηση ότι ανήκω στην εταιρία όπου εργάζομαι, η απουσία διακρίσεων και υποτιμητικής/αρνητικής συμπεριφοράς.
 • Οι Έλληνες ερωτηθέντες σε ποσοστό 46% (vs 60% του διεθνούς μ.ο.) συμφωνούν ότι η εταιρία τους λαμβάνει ενεργά μέτρα για να είναι συμπεριληπτική και χωρίς αποκλεισμούς.
 • 15% των Ελλήνων δήλωσαν ότι είναι πιθανό να αποχωρήσουν από την εταιρία στην οποία εργάζονται και 15% από τον κλάδο, λόγω διακρίσεων ή/και έλλειψης ισότιμης ένταξης. Και ένα ακόμα 5% προτίμησε να μην απαντήσει στην ερώτηση.

Η αίσθηση του «ανήκειν»

 • 66% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ότι αισθάνονται ότι ανήκουν στην εταιρεία τους (πολύ κοντά στο διεθνές ποσοστό που ήταν 68%).
 • Το ποσοστό είναι χαμηλότερο στα άτομα που ανήκουν σε θρησκευτική μειονότητα (56%) και στις γυναίκες (63%). Τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και οι άνδρες είναι πολύ κοντά στο μ.ο. (65% και 67% αντίστοιχα), ενώ τα άτομα με αναπηρία πάνω από τον μ.ο. (69%, που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό που συναντάται).

Διακρίσεις-Εμπόδια-Ανάρμοστες συμπεριφορές

 • 95% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι δεν έχουν υποστεί διακρίσεις. Όμως, μεταξύ των συμμετεχόντων με αναπηρία, ποσοστό 15% δήλωσε ότι έχει υποστεί διακρίσεις και 31% ότι έχουν συναντήσει εμπόδια στη σταδιοδρομία τους (vs 16% των ερωτηθέντων χωρίς αναπηρία). Ακόμα, μόνο 36% δήλωσε ότι πιστεύει ότι ανάρμοστες συμπεριφορές θα καταγγελθούν (vs 44% των ερωτηθέντων χωρίς αναπηρία, 39% των συμμετεχόντων που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, 41% των συμμετεχόντων που ανήκουν σε θρησκευτική μεινότητα).
 • Και οι γυναίκες ανέφεραν ότι έχουν υποστεί διακρίσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο του διεθνούς μ.ο. (9% vs 7%), ενώ το 19% των γυναικών δήλωσε ότι αντιμετώπισαν εμπόδια στη σταδιοδρομία τους, έναντι 11% των ανδρών, 16% των συμμετεχόντων  που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, 16% που ανήκουν σε θρησκευτική μειονότητα.
 • 26% των συμμετεχόντων δεν πιστεύουν ότι η εταιρία τους συμπεριφέρεται ισότιμα στους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στις γυναίκες (29%). Ακόμα, 33% των συμμετεχόντων στην έρευνα πιστεύει ότι η οικογενειακή κατάσταση μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην καριέρα κάποιου, με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται στο 38% μεταξύ των γυναικών και να μειώνεται στο 22% στους άντρες.
 • 27% των συμμετεχόντων δεν πιστεύουν ότι η εταιρία τους συμπεριφέρεται ισότιμα στους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στις γυναίκες (30%) και μικρότερο στους άντρες (22%), ενώ 34% των συμμετεχόντων στην έρευνα πιστεύει ότι η ηλικία μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην καριέρα κάποιου.

Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν και δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στις ανισότητες, ούτε να επαναπαυόμαστε. Έχουμε benchmark. Ας κάνει ο καθένας την προσπάθειά του. Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για επικοινωνία και εταιρίες πιο συμπεριληπτικές και να σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη και περαιτέρω πρωτοβουλία.

 

Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερα από 10.000 στελέχη. Η Ελλάδα, με 486 ερωτηματολόγια, κατάφερε να είναι 6η χώρα σε συμμετοχές! Ευχαριστούμε από καρδιάς για την υποστήριξη όλους όσοι συμμετείχαν, όλες τις εταιρίες-μέλη μας, τους συνεργάτες μας στα agencies και τους κλαδικούς φορείς που προώθησαν περαιτέρω την έρευνα.

Σκοπός της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 22 εθνικούς συνδέσμους, μεταξύ των οποίων και ο ΣΔΕ, ήταν να συγκεντρώσει στοιχεία τόσο για τους ίδιους τους ανθρώπους του κλάδου, όσο και για την αντίληψή τους για τη διαφορετικότητα και την ισότιμη ένταξη στην αγορά μας. Να αποτυπώσει αν οι εργαζόμενοι στο marketing και την επικοινωνία αισθάνονται ότι «ανήκουν», κατά πόσο νιώθουν ότι είναι οργανικό κομμάτι χωρίς αστερίσκους, χωρίς να πρέπει να κρύψουν σημάδια, πεποιθήσεις, απόψεις, χωρίς να πρέπει να παλέψουν με βαθιά ριζωμένα στερεότυπα κι ακόμα, αν θεωρούν ότι σημειώνεται πρόοδος.

 • Την έρευνα διεξήγε η KANTAR.
 • Σε παγκόσμιο επίπεδο την έρευνα υποστήριξαν η νέα Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιστικών Εταιριών (VoxComm), η Ευρωπαϊκή Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών (EACA), τα γνωστά στον κλάδο μας Campaign & Advertising Week, οι διοργανώσεις Cannes Lions, The Effies  και άλλοι φορείς.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε δύο σημαντικά διεθνή events τον Οκτώβριο.

Στον ΣΔΕ ασχολούμαστε με τα θέματα της διαφορετικότητας και της ισότιμης ένταξης (DEI) από το 2018, οπότε και ανοίξαμε τη συζήτηση για τα στερεότυπα στην διαφήμιση. Αγκαλιάσαμε την έρευνα γιατί πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα και η ισότιμη ένταξη είναι σοβαρά και πολύπλοκα θέματα που δεν εξαντλούνται στην αναλογία γυναικών/ανδρών που εργάζονται στα τμήματα marketing και επικοινωνίας των εταιριών. Πιστεύουμε ότι είναι θέματα που «καθρεφτίζονται» στην επικοινωνία των μαρκών που διαχειριζόμαστε και ότι είναι απαραίτητο, ως κλάδος, να υπερβούμε τη φυλετική και μόνο διάσταση (gender diversity) και να συμπεριλάβουμε στη σκέψη μας όλες τις μορφές διαφορετικότητας: τη φυλή και την εθνότητα, την ικανότητα των ατόμων με αναπηρία, τη σεξουαλικότητα, την ταυτότητα φύλου, τη θρησκεία, την ηλικία κλπ.

Ως κλάδος, έχουμε τη δύναμη να φέρουμε ριζική αλλαγή. Οφείλουμε να εντάξουμε τη διαφορετικότητα στις ομάδες μας και στις ομάδες των συνεργατών μας, καθώς και να εντάξουμε ουσιαστικά (κι όχι ως απεικόνιση) τη διαφορετικότητα και την ισότητα στο δημιουργικό προϊόν μας.

 

Η έρευνα πραγματοποιείται σε συνεργασία με 22 εθνικούς συνδέσμους, μεταξύ των οποίων και ο ΣΔΕ και στόχο έχει  να συγκεντρώσει στοιχεία τόσο για τους ίδιους τους ανθρώπους του κλάδου, όσο και για την αντίληψή τους για τη διαφορετικότητα και την ισότιμη ένταξη στην αγορά μας. Θα αποτυπώσει αν οι εργαζόμενοι στο marketing και την επικοινωνία αισθάνονται ότι «ανήκουν», κατά πόσο νιώθουν ότι είναι οργανικό κομμάτι χωρίς αστερίσκους, χωρίς να πρέπει να κρύψουν σημάδια, πεποιθήσεις, απόψεις, χωρίς να πρέπει να παλέψουν με βαθιά ριζωμένα στερεότυπα και ακόμα, αν θεωρούν ότι σημειώνεται πρόοδος.

Η έρευνα ΔΕΝ αποσκοπεί στο να στιγματιστούν αγορές, brands, οργανισμοί και κοινωνίες. Κανείς δεν θέλει να «κουνήσει το δάχτυλο» σε κανέναν. Δεν είναι ένας άτυπος διαγωνισμός μεταξύ εταιριών, μαρκών, χωρών, εθνικών συνδέσμων. Γι’ αυτό και θα είναι απολύτως ανώνυμη και θα δίνει τη δυνατότητα να μην απαντήσει κάποιος τις ερωτήσεις που δεν επιθυμεί.

 • Την έρευνα διεξάγει η KANTAR. Το link με το ερωτηματολόγιο θα είναι ανοιχτό  μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021.
 • H έρευνα είναι απολύτως ανώνυμη και δίνει τη δυνατότητα να μην απαντήσει κάποιος τις ερωτήσεις που δεν επιθυμεί.
 • Στην Ελλάδα την έρευνα υποστηρίζει η ΕΔΕΕ και οι εκδοτικοί οργανισμοί BOUSSIAS & DIRECTION Business Network.
 • Σε παγκόσμιο επίπεδο την έρευνα υποστηρίζουν η νέα Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιστικών Εταιριών (VoxComm), η Ευρωπαϊκή Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών (EACA), τα γνωστά στον κλάδο μας Campaign & Advertising Week, οι διοργανώσεις Cannes Lions, The Effies  και άλλοι φορείς, υπογραμμίζοντας την σπουδαιότητα του εγχειρήματος και ενώνοντας δυνάμεις για την επίτευξη του στόχου της έρευνας που είναι
 • Το ερωτηματολόγιο μπορούν να συμπληρώσουν όλοι όσοι εργάζονται στο marketing και την επικοινωνία είτε από την πλευρά των διαφημιζόμενων, είτε από την πλευρά των agencies (advertising, media, production, digital κλπ), είτε από την πλευρά των Μέσων (media, tech κλπ), ανεξάρτητα από προϋπηρεσία και θέση.

Το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί να διαδώσουμε το νέο, ώστε να συμπληρωθούν τα απαραίτητα ερωτηματολόγια που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να συμπεριληφθεί στο μετρήσιμο δείγμα για το οποίο θα υπάρξει αναλυτικό report.

H διαφορετικότητα και η ισότιμη ένταξη είναι σοβαρά και πολύπλοκα θέματα που δεν εξαντλούνται στην αναλογία γυναικών/ανδρών που εργάζονται στα τμήματα marketing και επικοινωνίας των εταιριών. Είναι απαραίτητο να υπερβούμε τη φυλετική και μόνο διάσταση (gender diversity) και να συμπεριλάβουμε στη σκέψη μας όλες τις μορφές διαφορετικότητας: τη φυλή και την εθνότητα, την ικανότητα των ατόμων με αναπηρία, τη σεξουαλικότητα, την ταυτότητα φύλου, τη θρησκεία, την ηλικία κλπ.

Ως κλάδος έχουμε τη δύναμη να φέρουμε ριζική αλλαγή. Οφείλουμε να εντάξουμε τη διαφορετικότητα στις ομάδες μας και στις ομάδες των συνεργατών μας, καθώς και να εντάξουμε ουσιαστικά (και όχι ως απεικόνιση) τη διαφορετικότητα και την ισότητα στο δημιουργικό προϊόν μας.

Οι παρακάτω εταιρίες-μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΕ υποστηρίζουν ήδη την έρευνα και σας καλούν να την υποστηρίξετε κι εσείς:

ARLA FOODS HELLAS

COSMOTE

DIXONS SEE-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

LAMDA DEVELOPMENT

MONDELEZ HELLAS

NESTLE HELLAS

VODAFONE GREECE

Σας καλούμε να συμμετάσχετε  οι ίδι@ κα να παρακινήσετε τις ομάδες σας και τους συνεργάτες σας που ασχολούνται με το marketing και την επικοινωνία να συμμετάσχουν, ώστε να καταφέρουμε να δούμε με στοιχεία πού πραγματικά βρισκόμαστε για να προχωρήσουμε ρεαλιστικά στην υλοποίηση του στόχου για επικοινωνία συμπεριληπτική, χωρίς αποκλεισμούς.

Λάβετε μέρος στην έρευνα! 

Το 2020, στον ΣΔΕ θέσαμε στην κορυφή της ατζέντας μας τα θέματα της διαφορετικότητας και της ισότιμης ένταξης στην επικοινωνία. Ήταν το επόμενο βήμα μιας διαδρομής που είχε ξεκινήσει ήδη από το 2018. Θεωρώντας ότι ο κλάδος μας είναι από τους πλέον επιδραστικούς, αναγνωρίσαμε και αναλάβαμε την ευθύνη που έχουμε απέναντι στους καταναλωτές και την κοινωνία. Ως θεσμικός φορέας, προωθούμε στη χώρα μας τη συζήτηση όχι μόνο στις εταιρίες – μέλη μας και τα στελέχη τους, αλλά στην ευρύτερη αγορά της επικοινωνίας και την Πολιτεία.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε:

 1. Πραγματοποίηση του 1ου Breakfast Session ΣΔΕ στις 29/6/2018, όπου τέθηκε για πρώτη φορά το ζήτημα επί τάπητος στην Ελλάδα και παρουσιάστηκε ο Οδηγός με θέμα «Προοδευτική απεικόνιση των φύλων στη διαφήμιση»
 2. Δημιουργία blueprint με θέμα «Διαφημίσεις χωρίς στερεότυπα», με πρακτικές οδηγίες για το πώς μπορούν οι μάρκες και οι επαγγελματίες της επικοινωνίας να αναγνωρίζουν και αποφεύγουν τη χρήση στερεοτύπων στις διαφημίσεις
 3. Πραγματοποίηση webinar για τα μέλη του ΣΔΕ στις 12/5/2020 με θέμα «The case for greater diversity and inclusion in marketing» σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων
 4. Δημιουργία του αναλυτικού Οδηγού με θέμα «Η προσέγγιση των marketers στη διαφορετικότητα και την ισότιμη ένταξη»
 5. Αιγίδα στο 2ο Diversity in Business Conference που πραγματοποιήθηκε στις 25/9/2020. Μέλος του Δ.Σ. του ΣΔΕ  απηύθυνε χαιρετισμό, θέτοντας τις βασικές παραμέτρους του θέματος όσον αφορά στην επικοινωνία
 6. Πραγματοποίηση του 5ου Breakfast Session ΣΔΕ στις 22/10/2020 με θέμα «Diversity & Inclusion: challenges and opportunities»
 7. Συστηματική παρακολούθηση και άντληση πολύτιμων γνώσεων από την “Unstereotype Alliance”
 8. Σχεδιασμός και υλοποίηση:
 • εκτεταμένου πλάνου διανομής του Οδηγού «Η προσέγγιση των marketers στη διαφορετικότητα και την ισότιμη ένταξη» σε φορείς που σχετίζονται με το θέμα ή/και μπορούν να συμβάλλουν
 • εκτεταμένου πλάνου δημοσιότητας για όλες τις ενέργειές μας, με απώτερο σκοπό την προώθηση του θέματος από τα Μέσα
 1. Αποστολή στα μέλη μας του Οδηγού “Diversity & Representation: Guide to potential areas for bias in the creative process”.
 2. Πρώτη παγκόσμια έρευνα για τη διαφορετικότητα και την ισότιμη ένταξη στον ευρύτερο κλάδο του marketing και της επικοινωνίας με συμμετοχή της Ελλάδας.

Είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο στην προσπάθεια αυτή την οποία συνεχίζουμε.

Η  WFA προχωρά σε συνεργασία με 22 εθνικούς συνδέσμους, μεταξύ των οποίων και ο ΣΔΕ, στην πρώτη παγκόσμια έρευνα που στόχο έχει να αποτυπώσει πόσο συμπεριληπτικός είναι ο κλάδος του marketing και της επικοινωνίας.

Η έρευνα θα συγκεντρώσει στοιχεία τόσο για τους ίδιους τους ανθρώπους που τον στελεχώνουν, όσο και την αντίληψή τους για τη διαφορετικότητα και την ισότιμη ένταξη στην αγορά μας. Θα αποτυπώσει αν οι εργαζόμενοι στον κλάδο μας αισθάνονται ότι «ανήκουν», κατά πόσο νιώθουν ότι είναι οργανικό κομμάτι χωρίς αστερίσκους, χωρίς να πρέπει να κρύψουν σημάδια, πεποιθήσεις, απόψεις, χωρίς να πρέπει να παλέψουν με βαθιά ριζωμένα στερεότυπα και ακόμα, αν θεωρούν ότι σημειώνεται πρόοδος.

Η έρευνα ΔΕΝ αποσκοπεί στο να στιγματιστούν αγορές, brands, οργανισμοί και κοινωνίες. Κανείς δεν θέλει να «κουνήσει το δάχτυλο» σε κανέναν. Δεν είναι ένας άτυπος διαγωνισμός μεταξύ εταιριών, μαρκών, χωρών, εθνικών συνδέσμων. Γι’ αυτό και θα είναι απολύτως ανώνυμη και θα δίνει τη δυνατότητα να μην απαντήσει κάποιος τις ερωτήσεις που δεν επιθυμεί.

 • Την έρευνα θα διεξαγάγει η KANTAR. Το link με το ερωτηματολόγιο θα είναι ανοιχτό στην Ελλάδα από τις 22 Ιουνίου μέχρι και τις 2 Ιουλίου 2021.
 • Στην Ελλάδα την έρευνα υποστηρίζει η ΕΔΕΕ.
 • Σε παγκόσμιο επίπεδο την έρευνα υποστηρίζουν η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιστικών Εταιριών (EACA), η VoxComm, η νέα Παγκόσμια Ένωση Διαφημιστικών Εταιριών και το γνωστό στον κλάδο μας Campaign, υπογραμμίζοντας την σπουδαιότητα του εγχειρήματος και ενώνοντας δυνάμεις για την επίτευξη του στόχου της έρευνας που είναι να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα!
 • Το ερωτηματολόγιο μπορούν να συμπληρώσουν όλοι όσοι εργάζονται στο marketing και την επικοινωνία είτε από την πλευρά των διαφημιζόμενων, είτε από την πλευρά των agencies (advertising, media, production, digital κλπ), είτε από την πλευρά των Μέσων (media, tech κλπ), ανεξάρτητα από προϋπηρεσία και θέση.

Το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί να διαδώσουμε το νέο, ώστε να συμπληρωθούν τα απαραίτητα ερωτηματολόγια που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να συμπεριληφθεί στο μετρήσιμο δείγμα για το οποίο θα υπάρξει αναλυτικό report.

H διαφορετικότητα και η ισότιμη ένταξη είναι σοβαρά και πολύπλοκα θέματα που δεν εξαντλούνται στην αναλογία γυναικών/ανδρών που εργάζονται στα τμήματα marketing και επικοινωνίας των εταιριών. Είναι απαραίτητο να υπερβούμε τη φυλετική και μόνο διάσταση (gender diversity) και να συμπεριλάβουμε στη σκέψη μας όλες τις μορφές διαφορετικότητας: τη φυλή και την εθνότητα, την ικανότητα των ατόμων με αναπηρία, τη σεξουαλικότητα, την ταυτότητα φύλου, τη θρησκεία, την ηλικία κλπ.

Ως κλάδος έχουμε τη δύναμη να φέρουμε ριζική αλλαγή. Οφείλουμε να εντάξουμε τη διαφορετικότητα στις ομάδες μας και στις ομάδες των συνεργατών μας, καθώς και να εντάξουμε ουσιαστικά (και όχι ως απεικόνιση) τη διαφορετικότητα και την ισότητα στο δημιουργικό προϊόν μας.

Οι παρακάτω εταιρίες-μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΕ υποστηρίζουν ήδη την έρευνα και σας καλούν να την υποστηρίξετε κι εσείς:

ARLA FOODS HELLAS

COSMOTE

DIXONS SEE-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

LAMDA DEVELOPMENT

MONDELEZ HELLAS

NESTLE HELLAS

VODAFONE GREECE

Σας καλούμε να συμμετάσχετε οι ίδι@ κα να παρακινήσετε τις ομάδες σας και τους συνεργάτες σας στα agencies να συμμετάσχουν, ώστε να καταφέρουμε να δούμε με στοιχεία πού πραγματικά βρισκόμαστε για να προχωρήσουμε ρεαλιστικά στην υλοποίηση του στόχου για επικοινωνία συμπεριληπτική, χωρίς αποκλεισμούς.

Η προσπάθειά μας ώστε η επικοινωνία να γίνει συμπεριληπτική, να αντικατοπτρίζει καλύτερα τον πραγματικό κόσμο και να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους συνεχίζεται!

Πιστεύουμε βαθιά ότι ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η ισότιμη ένταξη/αντιπροσώπευση/παρουσίαση όσον αφορά στα εσωτερικά και εξωτερικά κοινά, είναι θέμα εξαιρετικά σημαντικό, όχι μόνο για την κοινωνία, αλλά και για την εικόνα, την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση  μαρκών και εταιρειών.

Μοιραζόμαστε τον νέο Οδηγό “Diversity & Representation: Guide to potential areas for bias in the creative process” που δημιουργήθηκε από την Diversity & Inclusion Task Force της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαφημιζομένων. Περιλαμβάνει καλές πρακτικές και πολύτιμες γνώσεις για το πώς μπορεί κάθε εταιρία να βελτιώσει την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία της, έτσι ώστε οι μυριάδες καταναλωτών, εργαζομένων και συνεργατών που αποτελούν το κάθε brand να νιώθουν ότι πραγματικά εκπροσωπούνται. Ο Οδηγός αποτυπώνει 12 «κομβικά» σημεία-σταθμούς κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας. Για κάθε ένα από τα παραπάνω σημεία, θέτει μια ερώτηση (και πολλά υποερωτήματα) που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι marketers.

Ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο βρίσκεστε στο ταξίδι της διαφορετικότητας και της δίκαιης εκπροσώπησης, πιστεύουμε ότι μπορεί να σας φανεί χρήσιμος.

Είναι ένα ακόμη βήμα για την επίτευξη της συμπερίληψης και της ισότιμης ένταξης, ένα ακόμα βήμα για τον κλάδο και τις μάρκες να αναπτυχθούν, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία σε εποχές δύσκολες. Ένα ακόμα βήμα προς το Good Marketing.

Οδηγός “Diversity & Representation: Guide to potential areas for bias in the creative process” 

Η προσέγγιση του κλάδου μας στη διαφορετικότητα και την ισότιμη ένταξη έχει αναδειχθεί σε μέγα ζήτημα παγκόσμια. Για το λόγο αυτό βρίσκεται στην κορυφή και της δικής μας ατζέντας.  Θεωρούμε απαραίτητο να συμβάλλουμε ώστε η διαφήμιση να γίνει περισσότερο inclusive, να αντικατοπτρίζει καλύτερα τον πραγματικό κόσμο και να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Η επιδραστικότητα του κλάδου της επικοινωνίας  επιτείνει την ευθύνη όλων μας.

Η υγειονομική κρίση  κατέστησε ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη ανάληψης δράσης για το θέμα. Στη διάρκεια του 1ου lockdown, στις αρχές του 2020, σημειώθηκε δραματική αύξηση κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας παγκόσμια, με τα περισσότερα θύματα να είναι γυναίκες και την ίδια στιγμή στον προηγμένο δυτικό κόσμο, οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις με αφορμή τη δολοφονία του Τζόρτζ Φλόιντ από αστυνομικούς. Δεν χαρήκαμε για όλα αυτά, ωστόσο, τόσο τα δεδομένα του 2020, όσο και η πληθώρα ερευνών από όλο τον κόσμο  που αποτυπώνουν το ξεκάθαρο αίτημα των καταναλωτών για μάρκες που παίρνουν θέση για τα μεγάλα θέματα της εποχής, επιβεβαιώνουν ότι αποτελεί μονόδρομο για τις μάρκες η ανάληψη πρωτοβουλιών για έναν κόσμο καλύτερο, χωρίς αποκλεισμούς, με ανοχή στη διαφορετικότητα, ανοιχτό σε όλους.

Ο κύβος ερρίφθη και το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Το special report της Edelman  “Brands and Racial Justice in America” χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η αγορά, η επιλογή  brand με βάση τη στάση που η μάρκα παίρνει για μείζονα ζητήματα, αποτελεί τη νέα κανονικότητα. Περισσότεροι από 600 εργαζόμενοι- που ανήκουν στη μαύρη φυλή – από όλα σχεδόν τα agencies των Η.Π.Α. υπέγραψαν μία ανοιχτή επιστολή με την οποία καλούν τους επικεφαλής των εταιρειών τους να λάβουν θέση ενάντια στον ρατσισμό. Και πολλά ακόμα παραδείγματα επιβεβαιώνουν ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο επιχειρείται μια συστράτευση δυνάμεων για την επίτευξη του στόχου που δεν είναι άλλος από την αποδοχή και τον σεβασμό της διαφορετικότητας.

Για τον ΣΔΕ, ο Οδηγός «Η προσέγγιση των marketers στη διαφορετικότητα και την ισότιμη ένταξη» είναι η φυσική συνέχεια και το επόμενο βήμα μιας διαδρομής που έχει ξεκινήσει μερικά χρόνια πριν.

Έχουμε την ευκαιρία να αφήσουμε το θετικό μας αποτύπωμα στην κοινωνία. Ας ξεκινήσουμε συζητώντας με τις ομάδες και τους συνεργάτες μας. Ας μιλήσουμε ανοιχτά, ας μοιραστούμε φόβους & ανησυχίες, ας διαφωνήσουμε, ας συμφωνήσουμε. Θα έχουμε κάνει το πρώτο βήμα.

Οδηγός «Η προσέγγιση των marketers στη διαφορετικότητα και την ισότιμη ένταξη».