Τι είναι ο ΣΔΕ;

Ο ΣΔΕ είναι ο κλαδικός φορέας των διαφημιζομένων εταιρειών στην Ελλάδα.

 

Τι νομική μορφή έχει ο ΣΔΕ;

Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βάσει του Α.Κ., επίσημα θεσμοθετημένο όργανο των διαφημιζομένων.

 

Ποιος είναι ο ρόλος του ΣΔΕ;

Ο ρόλος του ΣΔΕ είναι η προάσπιση των συμφερόντων των διαφημιζομένων και η ανάδειξη της αξίας της προϊοντικής και εταιρικής επικοινωνίας, για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα σε ένα πλαίσιο ορθών αξιών και πρακτικών.

 

Δηλαδή, με ποια θέματα ασχολείται ο ΣΔΕ;

Ο ΣΔΕ ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν στην εμπορική επικοινωνία, θεσμικά και μη, λειτουργώντας ως ενιαίος φορέας εκπροσώπησης των μελών του προς την Πολιτεία και προς κάθε άλλο φορέα της επικοινωνίας.

 

Πόσα μέλη έχει και τι μερίδιο διαφημιστικής δαπάνης εκπροσωπούν;

Τα μέλη του ΣΔΕ σήμερα (Ιούνιος 2014) είναι 94 και εκπροσωπούν περισσότερο από το 75% της μετρούμενης διαφημιστικής δαπάνης στην Ελλάδα.

 

Ποιες εταιρείες μπορούν να γίνουν μέλη;

Μέλος στο Σύνδεσμο μπορεί να γίνει κάθε επιχείρηση που λειτουργεί ή εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα και της οποίας τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες αποτελούν αντικείμενο οποιασδήποτε μορφής διαφήμισης.

 

Ποιο είναι το κόστος για να γίνει μία εταιρεία μέλος του ΣΔΕ;

Υπάρχει συμβολικό κόστος εγγραφής που καταβάλλεται άπαξ και ετήσιο κόστος συνδρομής, ανάλογα με την καταγεγραμμένη διαφημιστική δαπάνη του προηγούμενου έτους. Υπάρχουν 7 κατηγορίες συνδρομών. Το κόστος εγγραφής και το κόστος συνδρομής ανά κατηγορία παραμένουν σταθερά από το 2008. Πιο αναλυτικά https://www.sde.gr/members/members-login/syndromes/

 

Ποια είναι τα όργανα διοίκησης του ΣΔΕ;

Όργανα Διοίκησης του Συνδέσμου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και σ’ αυτή μετέχουν όλες οι εταιρείες-μέλη που είναι οικονομικά ενήμερες, μέσω των εκπροσώπων τους. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν δια των εκπροσώπων τους εταιρείες-μέλη που επιθυμούν να ασχοληθούν ενεργά με τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο των διαφημιζόμενων.

 

Πώς μπορεί μία εταιρεία να εκλεγεί μέλος στο ΔΣ;

Κάθε εταιρεία-μέλος που επιθυμεί μπορεί να θέσει την υποψηφιότητά της στις Αρχαιρεσίες που τελούνται κάθε 2 χρόνια.

 

Με ποια διαδικασία εκλέγεται το ΔΣ;

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και των Αρχαιρεσιών οι εκπρόσωποι των εταιρειών-μελών ψηφίζουν σε κλειστή ψηφοφορία τους υποψήφιους που κρίνουν ως καταλληλότερους για την εκπροσώπησή τους στο φορέα.

 

Πώς συστήνεται σε σώμα το ΔΣ;

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 έως 11 εταιρείες-μέλη, οι οποίες εκπροσωπούνται από το στέλεχος που έχει ορίσει η εταιρεία ως εκπρόσωπο.

Οι εταιρείες-μέλη που προκύπτουν από τις αρχαιρεσίες, δια των εκπροσώπων τους,  συνεδριάζουν και αποφασίζουν για τη σύσταση του ΔΣ σε σώμα. Με ανοικτή ψηφοφορία αποφασίζουν για τη κάλυψη των θέσεων του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.

 

Όσοι συμμετέχουν στο ΔΣ, συμμετέχουν εθελοντικά;

Ναι, συμμετέχουν εθελοντικά κατόπιν απόφασης και σοβαρής δέσμευσης της εκάστοτε εταιρείας και του στελέχους που την εκπροσωπεί, να διαθέτουν όσο χρόνο απαιτείται για τις εργασίες που προκύπτουν από τη θέση που αναλαμβάνουν.

 

Κάθε πότε συνεδριάζει το ΔΣ;

Το ΔΣ του ΣΔΕ συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε μήνα του έτους και έκτακτα όταν αυτό κριθεί απαραίτητο από τα μέλη του.

 

Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει συνεδρίαση του ΔΣ;

Όλα τα μέλη του ΣΔΕ μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ κατόπιν σχετικής ενημέρωσης.

 

Ποιες είναι οι πηγές εσόδου του ΣΔΕ;

Μόνο οι συνδρομές των μελών και τυχόν έσοδα από εκδηλώσεις.

 

Με ποιους άλλους φορείς συνεργάζεται ο ΣΔΕ;

Ο ΣΔΕ συνεργάζεται με όλους τους κλαδικούς φορείς της επικοινωνίας όπως ΕΔΕΕ, ΕΙΤΗΣΕΕ, ΕΙΙΡΑ, ΕΙΗΕΑ, ΣΕΠΤ, ΠΑΚΤ, ΕΕΔΕ, ΕΙΜ, ΣΕΔΕΑ, IAB Hellas, ΕΝΕΔ, κλπ. καθώς και με τους επιχειρηματικούς φορείς ΣΕΒ, ΣΕΒΤ, ΠΣΒΑΚ, ΣΕΒΑΣ, ΣΕΒΙΤΕΛ, ΕΦΕΧ κλπ.

 

Ο ΣΔΕ είναι μέλος σε κάποιο αντίστοιχο διεθνή οργανισμό;

Ο ΣΔΕ είναι μέλος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (World Federation of Advertisers) από το 1990.

 

Τι σχέση έχει ο ΣΔΕ με το ΣΕΕ;

Ο ΣΔΕ είναι ιδρυτικό μέλος και ένας εκ των βασικών εταίρων στην Αστική Εταιρεία ‘Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας’. Συμμετέχει στο ΔΣ του ΣΕΕ με 2-3  μέλη και προεδρεύει εναλλάξ με τον έτερο βασικό εταίρο, την ΕΔΕΕ.

 

Πώς μπορώ να λάβω μέρος σε επιτροπές του ΣΕΕ;

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις επιτροπές του ΣΕΕ είναι η εταιρεία στην οποία απασχολείται κάποιο στέλεχος να είναι μέλος του ΣΔΕ. Ο ΣΔΕ ορίζει τα μέλη που τον εκπροσωπούν στις επιτροπές ελέγχου του ΣΕΕ.

 

Πώς μπορώ να λάβω μέρος σε Ομάδες εργασίας του ΣΔΕ;

Στις Ομάδες εργασίας του ΣΔΕ καλούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι ή στελέχη εταιρειών που κρίνεται από το Δ.Σ. ότι μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες, εμπειρία και γνώση στην εκάστοτε ομάδα.

 

Τι είναι τα Αριστεία, ποιος μπορεί να πάρει μέρος, κάθε πότε γίνονται;

Τα Αριστεία Κοινωνικής Προσφοράς θεσμοθετήθηκαν το 2000 από το ΣΔΕ, διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 2001 και έκτοτε επαναλαμβάνονται κάθε δύο χρόνια.

Τα Αριστεία σήμερα αποτελούν έναν έγκριτο θεσμό, που έχει γίνει πολύ θετικά αποδεκτός από την επιχειρηματική κοινότητα και που δε σταματά να εξελίσσεται. Τα Αριστεία απευθύνονται στις Υπεύθυνες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κοινωνικούς τομείς που χρήζουν στήριξης, προβάλουν κάθε δράση που είχε σημαντικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον και παρακινούν όλους να δράσουν και να συνεισφέρουν με όποιο τρόπο μπορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στα Αριστεία μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα οποιαδήποτε εταιρεία επιθυμεί, ανεξάρτητα από το μέγεθός της και ανεξαρτήτως του αν είναι ή όχι μέλος του ΣΔΕ.

 

Τι είναι το πρόγραμμα One-on-One Career Coaching του ΣΔΕ;

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επαγγελματικής καθοδήγησης φοιτητών το οποίο ξεκίνησε το 2014 σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν στελέχη των εταιρειών-μελών του ΣΔΕ τα οποία συναντούν εθελοντικά πτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές και απόφοιτους Πανεπιστημίων και συζητούν μαζί τους συμβουλευτικά. Απαντούν σε ερωτήματα των φοιτητών, τους συμβουλεύουν για θέματα βιογραφικού, επαγγελματικών συνεντεύξεων,  επαγγελματικού προσανατολισμού κλπ, προετοιμάζοντάς τους για ένα μελλοντικό, πραγματικό interview και επιθυμώντας να τους μεταλαμπαδεύσουν εμπειρία και γνώση από την πραγματική αγορά.

 

Γιατί στο site του ΣΔΕ υπάρχουν κάποιες προστατευμένες περιοχές;

Οι προστατευμένες περιοχές αφορούν σε ενημέρωση και πληροφορίες που μπορούν να έχουν μόνο οι εταιρείες-μέλη του ΣΔΕ.

 

Ποιο είναι το κύριο όφελος από τη συμμετοχή των εταιρειών στο ΣΔΕ;

Κάθε συμμετοχή εταιρείας στο ΣΔΕ ενισχύει τη δύναμη του συλλογικού αυτού, επίσημα θεσμοθετημένου οργάνου. Ειδικότερα για τις εταιρείες, όπως οι ίδιες δήλωσαν σε έρευνα ικανοποίησης των μελών (Ιούνιος 2014), τα κύρια οφέλη είναι: ενημέρωση επί θεμάτων επικοινωνίας σε τοπικό κι διεθνές επίπεδο, συλλογική εκπροσώπηση και προάσπιση συμφερόντων, lobbying & networking, συμμετοχή στο ΣΕΕ, knowledge sharing, ideas exchange, best practices, solidarity, εκπαίδευση.

 

Με ποιο τρόπο επικοινωνεί ο ΣΔΕ με τα μέλη του;

Ο σταθερός τρόπος επικοινωνίας του ΣΔΕ με τα μέλη του είναι μέσω ενημερωτικών δελτίων και μέσω του website του. Επίσης, μέσω τακτικών ή έκτακτων συναντήσεων μελών αλλά και με τηλεφωνική, γραπτή και One to One επικοινωνία.

 

Σε ποιον μπορεί να απευθυνθεί κάποιο μέλος για κάποιο θέμα που μπορεί να το απασχολεί;

Μπορείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την επικοινωνία τυχόν απασχολεί την εταιρεία σας στο Διοικητικό προσωπικό του ΣΔΕ, το οποίο θα φροντίσει, είτε άμεσα, είτε κατόπιν συνεννόησης με το ΔΣ, να σας απαντήσει.